" പ്രണാമം ഖാദർ " : ബാലചന്ദ്രമോനോൻ.

2015ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ " ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്യും " എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ബാലചന്ദ്രമേനോൻ സംഗീതവും, പൂവച്ചൽ    ഖാദർ ഗാനരചനയും നിർവ്വഹിച്ചിരുന്നു. ഈ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തതും ബാലചന്ദ്രമേനോൻ ആയിരുന്നു. 

Link & Plse Share .

https://fb.watch/6huXp1qHo7/

No comments:

Powered by Blogger.