ഇരിഞ്ഞാലകുട നഗരസഭ ശുചിത്വപദ്ധതി അംബാസിഡർ ഇടവേള ബാബു.

ഇരിഞ്ഞാലകുട നഗരസഭ ശുചിത്വ പദ്ധതി അംബാസിഡറായി " അമ്മ" ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇടവേള ബാബുവിനെ  തിരുമാനിച്ചു. 

No comments:

Powered by Blogger.