" ഈയ്യാലു Flying Termite " .


ഏ.കെ.ജെ ഫിലിംസിൻ്റെ ബാനറിൽ അശോക് ആർ. കളിത്ത സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് " ഈയ്യാലു Flying Termite " .ദിലീപ് കുറ്റിച്ചിറയാണ് രചന നിർവ്വഹിക്കുന്നത്. 

" വേലുകാക്ക ഒരു ഒപ്പ് " എന്ന ക്ലാസിക് ഹിറ്റിന് ശേഷം അശോക് ആർ. കളിത്ത  സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണിത്. 
 

No comments:

Powered by Blogger.