നിവിൻ പോളി നായകനാകുന്ന പുതിയ ചിത്രമാണ് " ശേഖരവർമ്മ രാജാവ്,

നിവിൻ പോളി നായകനാകുന്ന പുതിയ ചിത്രമാണ് " ശേഖരവർമ്മ രാജാവ് അനുരാജ് മനോഹർ ഈ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു. എസ്. രഞ്ജിത്താണ് നിർമ്മാണം ." 

No comments:

Powered by Blogger.