മലബാറിന്റെ ഫുട്‌ബോൾ ആവേശത്തിന്റെ കഥയുമായി തീയേറ്ററിലേക്ക് എത്തുന്ന ആനപ്പറമ്പിലെ വേൾഡ് കപ്പിന്റെ ആദ്യ ടീസർ പുറത്തിറങ്ങി .

ആനപ്പറമ്പിലെ വേൾഡ് കപ്പ് .. 

മലബാറിന്റെ ഫുട്‌ബോൾ ആവേശത്തിന്റെ കഥയുമായി തീയേറ്ററിലേക്ക് എത്തുന്ന ആനപ്പറമ്പിലെ വേൾഡ് കപ്പിന്റെ ആദ്യ ടീസർ പുറത്തിറങ്ങി ..

No comments:

Powered by Blogger.