വിർച്ച്യുൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്ന " കത്തനാർ " പ്രീപ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികൾ തുടങ്ങി.

ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി  ജംഗിൾ ബുക്ക്, ലയൺ കിങ് തുടങ്ങിയ വിദേശ സിനിമകളിൽ ഉപയോഗിച്ച സാങ്കേതിക വിദ്യയായ വിർച്യുൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്ന 'കത്തനാർ' പ്രീപ്രൊഡകഷൻ ജോലികൾ ആരംഭിച്ചു.  അന്താരാഷ്ട്ര സിനിമകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ കത്തനാരിലൂടെ മലയാള സിനിമയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ അവസരമുണ്ടായതിൽ ഞങ്ങൾ അതീവ കൃതാർത്ഥരാണ്. പൂർണമായും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തന്നെ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരെ അണിനിരത്തി ഒരുക്കുന്ന ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമായിരിക്കും കത്തനാർ. ഏഴുഭാഷകളിൽ പുറത്തിറക്കുന്ന കത്തനാരിന്റെ  പ്രീപ്രൊഡക്ഷനും പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും ഒരു വർഷം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാവും.

ജയസൂര്യ. 

Directed by ROJIN THOMAS
produced by  SREE GOKULAM MOVIES ,GOKULAM GOPALAN
CO PRODUCERS :
VC PRAVEEN,BAIJU GOPALAN
Executive producer KRISHNAMOORTHY
Written by R RAMANAND
Director of photography  NEIL D CUNHA
Music & Original Score  RAHUL SUBRAHMANIAN
Production controller : SIDU PANAKKAL
VIRTUAL PRODUCTION HEAD : SENTHIL NATHAN 

CGI HEAD : VISHNU RAJ

No comments:

Powered by Blogger.