ബാബ ഫിലിം കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്പർ:5, സിനിമയുടെ ടൈറ്റിൽ ലോഞ്ച് ആഗസ്റ്റ് 15 ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖരുടെ പേജിലൂടെ നിർവഹിക്കുന്നു.....

ബാബ ഫിലിം കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്പർ:5, സിനിമയുടെ ടൈറ്റിൽ ലോഞ്ച് ആഗസ്റ്റ് 15 ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖരുടെ പേജിലൂടെ നിർവഹിക്കുന്നു.....

No comments:

Powered by Blogger.