മൈക്രോ സാഹിത്യം തിരിച്ചു വരുന്നു...

മൈക്രോ സാഹിത്യം തിരിച്ചു വരുന്നു...

മലയാളത്തിലാദ്യമായി മൈക്രോ കഥാപുസ്തക പരമ്പര...
പത്തിലൊന്ന് എന്റെ പുസ്തകം...

മധുപാൽ .

പേപ്പർ പബ്ലിക്കയുടെ
ജൂലൈ റിലീസ്...
Ph& wats app:
9447201575

No comments:

Powered by Blogger.