വായനയല്ല: വായ് നോട്ടമാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ഏഴുതിച്ചത്: ബാലചന്ദ്രമേനോൻ.


ഇന്ന് വായനാദിനം. 
....................................


വായനയല്ല : വായ് നോട്ടമാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ഏഴുതിച്ചത് : 
ബാലചന്ദ്രമേനോൻ .

എനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ട പതിമൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു സത്യം വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ അപ്രിയം തോന്നരുത്. 

പാഠപുസ്തകം ഒഴികെ മലയാളത്തിൽ ഇത്രയും പുസ്തകങ്ങൾ സത്യമായും ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല.

ബാലചന്ദ്രമേനോൻ .
( നടൻ,തിരക്കഥാകൃത്ത്, നിർമ്മാതാവ്,
സംവിധായകൻ ) . 
 

No comments:

Powered by Blogger.