കവിയും, ഗാനരചയിതാവുമായ എസ്. രമേശൻനായർ വിടവാങ്ങി .

ആദരാഞ്ജലികൾ. 
.............................................
കവിയും, ഗാനരചയിതാവുമായ  എസ്. രമേശൻനായർ വിടവാങ്ങി .

No comments:

Powered by Blogger.