തിരക്കഥാകൃത്ത് ജോൺപോളിന് 45 -ാം വിവാഹ വാർഷിക ആശംസകൾ.


തിരക്കഥാകൃത്ത് ജോൺപോളിനും ,ഭാര്യ അയിഷ എലിസബേത്തിനും സിനിമ പ്രേക്ഷക കൂട്ടായ്മയുടെ 45-ാം വിവാഹ വാർഷിക ആശംസകൾ. 
 

No comments:

Powered by Blogger.