നമ്മൾ വരും തലമുറയെ കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട സിനിമ .

നമ്മൾ വരും തലമുറയെ കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട സിനിമ .

Kadakkal Chandran governing now .

Running successfully in theatres near you!

#RightToRecall #2ndWeek 

#One #OneMovie #OneMovieOfficial #Mammootty #IchaisProductions #SanthoshVishwanath #BobbySanjay #SreelakshmiR #GopiSundar #VaidyS #NishadhYusuf #SankarRaj #RafeeqAhammed #BhupenThacho #Badusha #SaajanRSarada 
#RenganathRavee #BinuPappu #MirashKhan

No comments:

Powered by Blogger.