അനിത ഹരിദാസിന്റെ യു ട്യൂബ് ചാനൽ .

അന്തരിച്ച പ്രിയ സംവിധായകൻ കെ.കെ. ഹരിദാസിന്റെ ഭാര്യ  അനിത ഹരിദാസ് ഒരു യു ട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങി.എല്ലാവരും ചാനൽ കണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന്  അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. 


No comments:

Powered by Blogger.