ഓർമ്മപ്പൂക്കൾ . .......................... " നായക സങ്കൽപ്പങ്ങൾ തിരുത്തിയെഴുതിയ മഹാനടനായിരുന്നു ഭരത് ഗോപി .

ഓർമ്മപ്പൂക്കൾ .
..........................
" നായക സങ്കൽപ്പങ്ങൾ  തിരുത്തിയെഴുതിയ മഹാനടനായിരുന്നു ഭരത് ഗോപി .

No comments:

Powered by Blogger.