" നായാട്ട് " ഒരു മാർട്ടിൻ പ്രക്കാട്ട് ചിത്രം .

അയ്യപ്പനും കോശിയും  എന്ന  സമാനതകളില്ലാത്ത  വിജയത്തിന്  ശേഷം   ഗോൾഡ്കോയിൻ  മോഷൻ പിക്ചേർസ്   അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്  
"നായാട്ട് "ഒരു മാർട്ടിൻ പ്രക്കാട്ട്  ചിത്രം.

No comments:

Powered by Blogger.