നമുക്കിടയിൽ നാം കണ്ടിട്ടും നിസാരമെന്ന് കരുതുന്ന രോഗം ....

നമുക്കിടയിൽ നാം കണ്ടിട്ടും  നിസാരമെന്ന് കരുതുന്ന  രോഗം.... അതിൻ്റെ ഭീകരത തുറന്ന് കാട്ടുന്ന മൊബീനിയ.....പ്രിയ സംവിധായകൻ കണ്ണൻ താമരക്കുളം വ്യത്യസ്ത വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്ന " മൊബീനിയ "ഈ ഓണക്കാലത്ത് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു....

No comments:

Powered by Blogger.