മലയാള സിനിമയുടെ അമരക്കാരന് വിവാഹ വാർഷിക മംഗളാശംസകൾ.

നിരവധി  അതുല്യ
കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ അന്നും ഇന്നും മലയാള സിനിമയുടെ അമരക്കാരനായ  പ്രിയപ്പെട്ട മമ്മുക്കായക്ക്  സിനിമ പ്രേക്ഷക കൂട്ടായ്മയുടെ വിവാഹ വാർഷിക മംഗളാശംസകൾ .

No comments:

Powered by Blogger.