ജയസൂര്യയുടെ " അവതാർ കത്തനാർ " .


ഇതാണ് ആ പറഞ്ഞ മലയാളം കാണാൻ പോകുന്ന ലോകോത്തര അവതാർ "ഐറ്റം ജയസുര്യയുടെ  മെഗാ പ്രൊജക്റ്റ്‌ 'അവതാർ കത്തനാർ "നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക്‌ ലോകസിനിമയുടെ മുൻപിലേക്ക്.

കത്തനാർ എന്ന ചിത്രത്തെ വെച്ച് അഭിമാനിക്കാൻ പോകുന്ന ദിനങ്ങൾ വരവായി രഹസ്യമായും പരസ്യമായും നമ്മുക്ക്  അഭിമാനിക്കാവുന്ന ചിത്രം- അതായിരിക്കും കത്തനാർ ജയസൂര്യയുടെ  അവതാർ മലയാള സിനിമ ലോകത്തിന്റെ അവതാർ ആരാധകരുടെ #അവതാർ സിനിമാപ്രേമികളുടെ അവതാർ അവതാരങ്ങളുടെ അവതാർ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ വാക്കുകളില്ല .

No comments:

Powered by Blogger.