പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ കെ. ആർ. ഷൺമുഖത്തിന് പ്രണാമം .


മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായിരുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ  കെ ആർ ഷൺമുഖം അന്തരിച്ചു. മലയാള സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ  നിരവധി ഹിറ്റ് സിനിമകളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സീക്യൂട്ടീവായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 

No comments:

Powered by Blogger.