# പട്ടാഭിരാമൻ # Tik Tok Challenge .

#പട്ടാഭിരാമൻ TikTok Challenge

പട്ടാഭിരാമൻ സിനിമയിലെ ഉണ്ണി ഗണപതിയെ എന്ന സോംങിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഗം തെരഞ്ഞെടുത്ത് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ചെയ്ത്  പട്ടാഭിരാമൻ ടിക്ടോക്ക് ചലഞ്ച് എന്ന ഹാഷ്ടാഗോടു കൂടി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന 5 വിജയികൾക്ക് ഓണക്കോടിയും ജയറാമേട്ടനോടൊപ്പം ഡിന്നറും സമ്മാനം...

No comments:

Powered by Blogger.