സംവിധായകൻ സലാം ചെമ്പഴന്തി നിര്യാതനായി

സംവിധായകൻ എസ്.എ  സലാം ( സലാം ചെമ്പഴന്തി ) നിര്യാതനായി. 

സലാം ചെമ്പഴന്തിയുടെ നിര്യാണത്തിൽ സിനിമ പ്രേക്ഷക കൂട്ടായ്മയുടെ ആദരാഞ്ജലികൾ .

No comments:

Powered by Blogger.