"പട്ടാഭിരാമനിലെ " സുനിമോൻ നിങ്ങളെ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിക്കും .

പട്ടാഭിരാമനിൽ മുഴുനീള കഥാപാത്രമായി ധർമജൻ ബോൾഗാട്ടി 
എത്തുന്നു. സുനിമോൻ നിങ്ങളെ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിക്കും ..അത് ഗ്യാരന്റി 😍

No comments:

Powered by Blogger.