പട്ടാഭിരാമനിൽ ബൈജു സന്തോഷ് " ഒരു മര്യാദ ഒക്കെ ഇല്ലാത്ത മുഖം - വൽസൻ " .

പട്ടാഭിരാമനിൽ 
വളരെയേറെ അഭിനയ സാധ്യതയുള്ള വേഷത്തിൽ ബൈജു സന്തോഷ്  എത്തുന്നു.  ബൈജുവിന്റെ  ഇതുവരെ  കാണാത്ത ഒരു മുഖം പട്ടാഭിരാമനിൽ ഉണ്ടാകും .
"ഒരു മര്യാദ ഒക്കെ ഇല്ലാത്ത മുഖം"

No comments:

Powered by Blogger.