ചക്കര മാവിൻ കൊമ്പത്ത് നവംബർ 17 മുതൽ തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശനത്തിന് എത്തും.


ചക്കര മാവിൻ കൊമ്പത്ത് നവംബർ 17 മുതൽ തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശനത്തിന് എത്തും.  ജോയ് മാത്യൂ ആലി മമ്മൂക്ക എന്ന ശക്തമായ കഥാപാത്രത്തെ ഈ ചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

No comments:

Powered by Blogger.