ആളൊരുക്കം, സബാഷ് ചന്ദ്രബോസ്* എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം വി.സി. അഭിലാഷ് എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ സിനിമയുടെ ടൈറ്റിൽ അനൗൺസ്മെൻ്റ് മോഷൻ പോസ്റ്റർ നാളെ ( ഡിസംബർ 11 ) 5 pmന് സൈന മൂവീസിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യും.


 


ആളൊരുക്കം, സബാഷ് ചന്ദ്രബോസ്* എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം വി.സി. അഭിലാഷ്  എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ സിനിമയുടെ ടൈറ്റിൽ അനൗൺസ്മെൻ്റ് മോഷൻ പോസ്റ്റർ നാളെ ( ഡിസംബർ 11 ) 5 pmന് സൈന മൂവീസിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യും. No comments:

Powered by Blogger.