ഇവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പെണ്ണുകിട്ടുന്നില്ല ..🤣🤣
ഇവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പെണ്ണുകിട്ടുന്നില്ല ..🤣🤣


ചിരിയുടെ മധുരം വിളമ്പാൻ ഒരപാര കല്ല്യാണവിശേഷം ടീസർ പുറത്തിറങ്ങി ..!! 


Watch Now :

 https://youtu.be/VpLDAE2GJzc


#OrapaaraKalyanaVishesham  #OfficialTeaser #AneeshPuthanpura #Kailash #AshkarSoudan #BhagathManuel #ShivaniBhai #SudheerParavoor  #BheemanRaghu #ScreenViewProductions #VakeryCinemas #MalayalamMovie #OMA

No comments:

Powered by Blogger.