"പിന്നെ വീട് നന്നാക്കാൻ ആണല്ലോ പെണ്ണ് വന്ന് കയറുന്നത് " .


 


"പിന്നെ വീട് നന്നാക്കാൻ ആണല്ലോ പെണ്ണ് വന്ന് കയറുന്നത് " .  
മഹാറാണിയിലെ പെൺകരുത്ത് മംഗളമായി നിഷാ സാരംഗ് !!


ജി. മാർത്താണ്ഡന്റെ "മഹാറാണി " ഈ വെള്ളിയാഴ്ച (നവംബർ 24) മുതൽ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും.  


 #Maharani #November24 #Nishasarang

No comments:

Powered by Blogger.