'നിങ്ങളാദ്യം കണ്ടതാണ് ദാസേട്ടാ...ഞങ്ങളിലൂടെ, ക്യാമറക്കണ്ണുകളിലൂടെ പ്രേക്ഷകർ കണ്ടത്.'നിങ്ങളാദ്യം കണ്ടതാണ് ദാസേട്ടാ...ഞങ്ങളിലൂടെ, ക്യാമറക്കണ്ണുകളിലൂടെ പ്രേക്ഷകർ കണ്ടത്.

തൊടുപുഴയുടെ സൗന്ദര്യം സിനിമയിലെത്തിച്ച ലൊക്കേഷൻ മാനേജർ 'ദാസ് തൊടുപുഴ'ക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ.....ജിബു ജേക്കബ്.

( സംവിധായകൻ)

No comments:

Powered by Blogger.