" കൂമൻ " നാളെ തീയേറ്ററുകളിൽ എത്തുന്നു.

ഇനിയുള്ളത് വെറും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം.
നെഞ്ചിടിപ്പേറ്റുന്നനിമിഷങ്ങളുമായി "കൂമൻ" നാളെ തീയേറ്ററുകളിൽ എത്തുന്നു...
Book your tickets

#kooman #koomanmovie #Asifali #jeethujoseph
#ListinStephen #Alwynantony 
#MagicFrames #ananyafilims #Oppra

No comments:

Powered by Blogger.