ഫ്രഞ്ച് നവതരംഗത്തിൻ്റെ പ്രധാനിയായ ജീൻ ലുക് ഗോദാർദിന്ആദരാഞ്ജലികൾ.

ഫ്രഞ്ച് നവതരംഗത്തിൻ്റെ പ്രധാനിയായ ജീൻ  ലുക് ഗോദാർദിന്ആദരാഞ്ജലികൾ.

ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത് കേരള രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേളയുടെ സമഗ്ര സംഭാവനയ്‌ക്കുള്ള  ലൈഫ്ടൈം അച്ചീവ്മെൻ്റ് പുരസ്കാരം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകി ആദരിച്ചിരുന്നു.

No comments:

Powered by Blogger.