അമ്മിണിപിള്ളയായി വരുന്നു.. " ഒരു തെക്കൻ തല്ലുകേസ്‌ " സെപ്തംബർ 8ന്‌.

അമ്മിണിപിള്ളയായി വരുന്നു... " ഒരു തെക്കൻ തല്ലുകേസ്‌ "  സെപ്തംബർ 8ന്‌...


@oruthekkanthallucase
Arriving in cinemas on 08-09-2022

@sreejithsnark @cvsarathi @e4entertainment @bijumenonofficial @roshan.matthew @nimisha_sajayan @padma.priya__ @just_in_varghese @madhuneelakandan @Rajendran3115 @manojkannoth @roshanchittur @d_i_l_e_e_p_n_a_t_h @nithinlukose_ @sameerasaneesh @ronexxavier4103 @gopakumar.ravindran @sunil_kariattukara @shafi_chemmad @akhil_kavalayoor @aswath_lal @arunsankaran_pavumba @rejusapiens @anjalyshigil @azeesnedumangad @anakha_v.p_ @catalyst4movies @lakshmysanju @liju_prabhakar @vivekramadevan @hainsvb @newsuryafilm @new_surya_films_ @oldmonksdesign @mrprofessional.in

#OruThekkanThalluCase #ThalluCase #e4entertainment #MukeshRmehtha #cvsarathi #bijumenon #padmapriya #roshanMatthew #nimishaSajayan #sreejithN #justinVarghese #GRIndugopan #madhuNeelakandan  #ottc #catalyst #mrprofessional #comingSoon #September8 #premaneyyappam

No comments:

Powered by Blogger.