ശരവണൻ as The Legend.

ശരവണൻ
     As
The LEGEND.

"ഇനി ഞാൻ അടിക്കാൻ പോകുന്ന ഓരോ അടിയും മരണ അടിയായിരിക്കും"
തിയ്യേറ്ററുകൾ ഇളക്കി മറിക്കാൻ മരണമാസ്സ് അടിയുമായി ലെജന്റ് എത്തുന്നു ജൂലൈ 28 മുതൽ...!!!

അഞ്ചു ഭാഷകളിലായി ലെജന്റെ എത്തുന്നത് 
മാജിക്‌ ഫ്രെയിംസ് ആണ് കേരളത്തിൽ ലെജന്റെ എത്തിക്കുന്നത്.

#TheLegendMovie #TheLegendNewSaravanaStoresProduction #TheLegendSaravanaStoresProduction
#TheLegendSaravanan #thelegendmalayalam
#magicframes

No comments:

Powered by Blogger.