അനശ്വര നടൻ ജയൻ്റെ സഹോദരപുത്രൻ കൊല്ലം തേവള്ളിയിൽ സോമൻ നായർ മകൻ കണ്ണൻ നായർ അന്തരിച്ചു.

അനശ്വര നടൻ ജയൻ്റെ സഹോദരപുത്രൻ കൊല്ലം തേവള്ളിയിൽ സോമൻ നായർ മകൻ കണ്ണൻ നായർ അന്തരിച്ചു.

No comments:

Powered by Blogger.