" പെൺകുട്ടികൾക്ക് സ്ത്രീധനമായി എന്ത് കൊടുക്കും? " എന്ന ചോദ്യത്തിന് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരു ഉത്തരം ഉണ്ടാവണം..!!

 


" പെൺകുട്ടികൾക്ക്  സ്ത്രീധനമായി എന്ത് കൊടുക്കും? " 

എന്ന ചോദ്യത്തിന് 

മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരു ഉത്തരം ഉണ്ടാവണം..!!

റിലീസിനൊരുങ്ങുന്ന TWO MEN സിനിമയിലെ രംഗം ശ്രദ്ധേയമാവുന്നു.
No comments:

Powered by Blogger.