ചലച്ചിത്ര നടൻ ഇന്ദ്രൻസിന്റെ അമ്മ ഗോമതി നിര്യാതയായി.

ചലച്ചിത്ര നടൻ  ഇന്ദ്രൻസിന്റെ അമ്മ ഗോമതി  നിര്യാതയായി.

സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ 
തിരുവനന്തപുരം  ശാന്തികവാടത്തിൽ  നടന്നു. 

No comments:

Powered by Blogger.