നട ധ്രുവനും അഞ്ജലിയും വിവാഹിതരായി.

വിവാഹമംഗളാശംസകൾ. 

നടൻ ധ്രുവനും അഞ്ജലിയും വിവാഹിതരായി.

No comments:

Powered by Blogger.