15 ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന EXCLUSIVE 'VEDIKKETT' AUDITION നുമായി മാറ്റിനി.

15 ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന EXCLUSIVE 'VEDIKKETT' AUDITION നുമായി മാറ്റിനി! രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്കും ചെയ്യാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ഇത് മികച്ച അവസരം. നിരവധി ഇടിവെട്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ നിങ്ങളെയും കാത്തിരിക്കുന്നു. പങ്കെടുക്കാൻ മറക്കല്ലേ...

Vishnu Unnikrishnan Bibin George Pen & Paper Creations N.M. Badusha

#vedikettumovie #vedikettu #matineelive #vishnunnikrishnan #bibingeorge #malayalamcinema #malayalamaudition #malayalamcastingcall #auditioninkerala #kerala #modelsofkerala #keralamodels #keralagram #newmalayalammovie #castingkerala
#sivaprasadmoviepr
#badushacinemas #penandpaperproductions

No comments:

Powered by Blogger.