സംസ്ഥാനത്ത് തിയേറ്ററുകളിൽ 100% പ്രവേശനം അനുവദിക്കും.

സംസ്ഥാനത്ത് തിയേറ്ററുകളിൽ 100% പ്രവേശനം അനുവദിക്കും.

കോവിഡ് വ്യാപനത്തോത് കുറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലാണ് നിയന്ത്രണത്തിൽ ഇളവ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് 
ഉത്തരവിറങ്ങി.

No comments:

Powered by Blogger.