അസ്സോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ സുരേഷ് കണ്ടല്ലൂർ അന്തരിച്ചു.

ആദരാഞ്ജലികൾ .

അസ്സോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ സുരേഷ് കണ്ടല്ലൂർ അന്തരിച്ചു.

No comments:

Powered by Blogger.