കർണൻ നെപ്പോളിയൻ ഭഗത് സിംഗ് എന്ന് ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയ്ലർ പുറത്തിറങ്ങി.

കർണൻ നെപ്പോളിയൻ ഭഗത് സിംഗ് എന്ന് ചിത്രത്തിന്റെ  ട്രെയ്ലർ പുറത്തിറങ്ങി....👌👌

No comments:

Powered by Blogger.