ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ്റെ " മേപ്പടിയാൻ " നാളെ ( ജനുവരി 14) കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രദർശനം ആരംഭിക്കുന്നു.

ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ നായകനായ " മേപ്പടിയാൻ " നാളെ ( ജനുവരി 14) കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രദർശനം ആരംഭിക്കുന്നു. 

No comments:

Powered by Blogger.