മോഹൻലാൽ ( പ്രസിഡൻ്റ് ) , ഇടവേള ബാബു ( ജനറൽ സെക്രട്ടറി ) , ജയസൂര്യ ( ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി ) ,സിദ്ദിഖ് ( ട്രഷറാർ ) എന്നിവർ " അമ്മ " ഭാരവാഹികളായി എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

മോഹൻലാൽ ( പ്രസിഡൻ്റ് ) ,
ഇടവേള ബാബു ( ജനറൽ സെക്രട്ടറി ) ,ജയസൂര്യ ( ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി ) ,സിദ്ദിഖ് ( ട്രഷറാർ ) എന്നിവർ " അമ്മ " ഭാരവാഹികളായി എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

No comments:

Powered by Blogger.