തുടക്കം മുതൽ ദേ ഇപ്പൊ വരെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നതിന് . ഞങ്ങളുടെ മിന്നൽ മുരളിയെ നമ്മുടെ മിന്നൽ മുരളി ആക്കിയതിന് ! ഒരുപാട് നന്ദി അതിലേറെ സ്നേഹം : ടേവിനോ തോമസ് .

Thank you so much everyone 🥰  തുടക്കം മുതൽ ദേ ഇപ്പൊ വരെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നതിന് . ഞങ്ങളുടെ മിന്നൽ മുരളിയെ നമ്മുടെ മിന്നൽ മുരളി ആക്കിയതിന് ! ഒരുപാട് നന്ദി അതിലേറെ സ്നേഹം 🥰
#MinnalMurali⚡️

ടോവിനോ തോമസ് .

No comments:

Powered by Blogger.