വിചാരണ കഴിഞ്ഞു . തടസവാദങ്ങളെല്ലാം അവസാനിക്കുന്നു. വിധി ഡിസംബര്‍ 30ന്

വിചാരണ കഴിഞ്ഞു . തടസവാദങ്ങളെല്ലാം അവസാനിക്കുന്നു. വിധി ഡിസംബര്‍ 30ന്

No comments:

Powered by Blogger.