വെറുതെ കണ്ട കിനാവോ .... രചന സംഗീതം : ലതാ പി. ചെറിയാൻ . ആലാപനം : പി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ.

വെറുതെ കണ്ട കിനാവോ ....
രചന സംഗീതം : 
ലതാ പി. ചെറിയാൻ .
ആലാപനം : പി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ

No comments:

Powered by Blogger.