കണ്ണൻ താമരക്കുളത്തിൻ്റെ ആക്ഷൻ ചിത്രം " ക്വാറി " .

" ക്വാറി "  പോലെ ഒരു ഒരു സിനിമ ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റ ആവശ്യം ആണ്‌ .
 
കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കാൻ 
എത്ര നാൾ കഴിയും, ചിലതൊക്കെ തുറന്നു കാട്ടലാണ്.....

" ക്വാറി " 
ഫുൾ ആക്ഷൻ പാക്ക്ഡ് റിയാലിറ്റി. 
Preproduction Stage.

കണ്ണൻ താമരക്കുളം .
( സംവിധായകൻ ) 

No comments:

Powered by Blogger.