രവി കെ. ചന്ദ്രൻ ഒരുക്കുന്ന ഭ്രമത്തിന്റെ ആദ്യ ടീസർ പുറത്തിറങ്ങി .

ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ഛായാഗ്രാഹകരിൽ  ഒരാളായ രവി കെ. ചന്ദ്രൻ ഒരുക്കുന്ന ഭ്രമത്തിന്റെ ആദ്യ ടീസർ പുറത്തിറങ്ങി .

No comments:

Powered by Blogger.