ഒക്ടോബർ 7ന് ആമസോൺ പ്രൈമിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രിഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ - രവി കെ .ചന്ദ്രൻ - ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ ടീമിന്റെ " ഭ്രമം" ട്രൈലർ സെപ്റ്റംബർ 28ന് പുറത്തിറങ്ങും .

ഒക്ടോബർ 7ന് ആമസോൺ പ്രൈമിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന  പ്രിഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ - രവി കെ .ചന്ദ്രൻ -  ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ ടീമിന്റെ "  ഭ്രമം"  ട്രൈലർ സെപ്റ്റംബർ 28ന്  പുറത്തിറങ്ങും .

No comments:

Powered by Blogger.