" അവനി വാഴ് വ് കിനാവ് " A Stephen Devassy Musical .

" അവനി വാഴ് വ് കിനാവ് " A Stephen Devassy Musical .

Playback       : Hari Charan.
Combined by: Kaillash.
Special 
Appearance  : Bijibal .
Lyriacs           :  Ajesh Dasan. 
Words            : Aju K. Narayanan .
Veeija.            : Rajhesh Vaidhya
Shots              :  Sudhi Anna. 
Supported by : Anu Ram , Jaise                                 Jose .
Cuts                :  Arun Ravi .
Visulaisation  : Susanth Sreeni .

" A Joly Joseph Initiative for Tri Star Films.

No comments:

Powered by Blogger.