പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകൻ അർജ്ജുനൻ മാസ്റ്ററുടെ ഭാര്യ ഭാരതി അന്തരിച്ചു.


പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകൻ അർജ്ജുനൻ മാസ്റ്ററുടെ ഭാര്യ ഭാരതി അന്തരിച്ചു.

സംസ്ക്കാരം ഇന്ന് വൈകീട്ട് പള്ളുരുത്തി പൊതു ശ്മശാനത്തിൽ നടക്കും. 
 

No comments:

Powered by Blogger.